S

Starting Point

Former Residence of Yoshida Shigeru

Oisojoyama Park

Ashigara Fireworks Festival

F

Finishing Point

Added