Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Sasuke Inari
Yokosuka, Miura 10

Sasuke Inari

Sugimoto-dera Temple
Yokosuka, Miura 11

Sugimoto-dera Temple

Ofuna Kannon Temple
Yokosuka, Miura 60

Ofuna Kannon Temple

En'no-ji Temple
Yokosuka, Miura 10

En'no-ji Temple

Amanawa Shinmei Shrine
Yokosuka, Miura 11

Amanawa Shinmei Shrine

Kamakura Museum of Literature
Yokosuka, Miura 30

Kamakura Museum of Literature

Kencho-ji Temple
Yokosuka, Miura 20

Kencho-ji Temple

Jomyo-ji Temple Kisen'an
Yokosuka, Miura 5

Jomyo-ji Temple Kisen'an

Zeniaraibenzaiten Ugafuku Shrine
Yokosuka, Miura 19

Zeniaraibenzaiten Ugafuku Shrine

Dankazura
Yokosuka, Miura 13

Dankazura

Tsurugaoka Hachimangu
Yokosuka, Miura 51

Tsurugaoka Hachimangu

Hase-dera Temple
Yokosuka, Miura 38

Hase-dera Temple

The Grave of the Head of Minamoto no Sanetomo
Shonan Area 6

The Grave of the Head of Minamoto no Sanetomo

Tombs of Minamoto no Yoritomo
Yokosuka, Miura 2

Tombs of Minamoto no Yoritomo

Kotoku-in / Great Buddha of Kamakura
Yokosuka, Miura 174

Kotoku-in / Great Buddha of Kamakura