Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Magokoro Cafe Bar
Yokosuka, Miura 2

Magokoro Cafe Bar

Kamakura Feel Main Store
Yokosuka, Miura 10

Kamakura Feel Main Store

Kamakura Mameya (Komachi-dori store)
Yokosuka, Miura 1

Kamakura Mameya (Komachi-dori store)

Kamakura Mononofu Tour
Yokosuka, Miura 9

Kamakura Mononofu Tour

Meigetsu-in Temple
Yokosuka, Miura 31

Meigetsu-in Temple

San-no Torii Gate
Yokosuka, Miura 3

San-no Torii Gate

Taiko Bridge
Yokosuka, Miura 0

Taiko Bridge

Maiden Hall
Yokosuka, Miura 0

Maiden Hall

The Great Ginkgo
Yokosuka, Miura 1

The Great Ginkgo

Maruyama Inari-sha Shrine
Yokosuka, Miura 0

Maruyama Inari-sha Shrine

Shirahata Jinja Shrine (Kamakura City)
Yokosuka, Miura 2

Shirahata Jinja Shrine (Kamakura City)

Kamakura Kokuhoukan Museum
Yokosuka, Miura 0

Kamakura Kokuhoukan Museum

Kamakura Benzaiten-sha Shrine
Yokosuka, Miura 0

Kamakura Benzaiten-sha Shrine

Jojuin
Yokosuka, Miura 1

Jojuin

Verny Commemorative Museum
Yokosuka, Miura 0

Verny Commemorative Museum