Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Tsurugaoka Hachimangu
Yokosuka, Miura 54

Tsurugaoka Hachimangu

Hase-dera Temple
Yokosuka, Miura 38

Hase-dera Temple

Tombs of Minamoto no Yoritomo
Yokosuka, Miura 2

Tombs of Minamoto no Yoritomo

Kotoku-in / Great Buddha of Kamakura
Yokosuka, Miura 178

Kotoku-in / Great Buddha of Kamakura

Hokoku-ji Temple
Yokosuka, Miura 178

Hokoku-ji Temple

Morito daimyojin
Yokosuka, Miura 19

Morito daimyojin

Shirahige Shrine
Yokosuka, Miura 9

Shirahige Shrine

Nishikano Shrine
Yokosuka, Miura 2

Nishikano Shrine

Hashirimizu Shrine
Yokosuka, Miura 3

Hashirimizu Shrine

Higashikano Shrine
Yokosuka, Miura 1

Higashikano Shrine

Kainan Shrine
Yokosuka, Miura 5

Kainan Shrine

Kewaizaka
Yokosuka, Miura 0

Kewaizaka

Awashima Shrine
Yokosuka, Miura 3

Awashima Shrine

Perry Park & Perry Memorial Hall
Yokosuka, Miura 3

Perry Park & Perry Memorial Hall

Kamakura Hase no Akari
Yokosuka, Miura 2

Kamakura Hase no Akari