Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Wakamiya-oji
Yokosuka, Miura 6

Wakamiya-oji

Kewaizaka
Yokosuka, Miura 0

Kewaizaka

Sasuke Inari
Yokosuka, Miura 11

Sasuke Inari

Anyo-in Temple
Yokosuka, Miura 48

Anyo-in Temple

Kamakura Museum of Literature
Yokosuka, Miura 34

Kamakura Museum of Literature

Kousokuji Temple
Yokosuka, Miura 1

Kousokuji Temple

Shirahige Shrine
Yokosuka, Miura 9

Shirahige Shrine

Ichijo Ekan Sanso
Yokosuka, Miura 6

Ichijo Ekan Sanso

Awashima Shrine
Yokosuka, Miura 3

Awashima Shrine

Verny Commemorative Museum
Yokosuka, Miura 0

Verny Commemorative Museum

Morito daimyojin
Yokosuka, Miura 19

Morito daimyojin

Daihonzan Engaku-ji Temple
Yokosuka, Miura 24

Daihonzan Engaku-ji Temple

Perry Park & Perry Memorial Hall
Yokosuka, Miura 3

Perry Park & Perry Memorial Hall

Manshoji
Yokosuka, Miura 2

Manshoji

Ofuna Kannon Temple
Yokosuka, Miura 69

Ofuna Kannon Temple