Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Kinugasayama Park
Yokosuka, Miura 7

Kinugasayama Park

Nagai Seaside Park - Soleil Hill
Yokosuka, Miura 10

Nagai Seaside Park - Soleil Hill

Tateishi Park
Yokosuka, Miura 36

Tateishi Park

Tokyo Bay Ferry
Yokosuka, Miura 31

Tokyo Bay Ferry

Hashirimizu Reservoir
Yokosuka, Miura 3

Hashirimizu Reservoir

Myohon-ji temple
Yokosuka, Miura 50

Myohon-ji temple

Ankokuron-ji Temple
Yokosuka, Miura 51

Ankokuron-ji Temple

Anyo-in Temple
Yokosuka, Miura 46

Anyo-in Temple

Egara Tenjin Shrine
Yokosuka, Miura 22

Egara Tenjin Shrine

Daihonzan Engaku-ji Temple
Yokosuka, Miura 23

Daihonzan Engaku-ji Temple

Sasuke Inari
Yokosuka, Miura 10

Sasuke Inari

Sugimoto-dera Temple
Yokosuka, Miura 11

Sugimoto-dera Temple

Ofuna Kannon Temple
Yokosuka, Miura 60

Ofuna Kannon Temple

En'no-ji Temple
Yokosuka, Miura 10

En'no-ji Temple

Amanawa Shinmei Shrine
Yokosuka, Miura 11

Amanawa Shinmei Shrine