Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Hisamoto-yakuimonn Park
Yokohama, Kawasaki 1

Hisamoto-yakuimonn Park

Suenaga-Kumanomori Green Park (Edo-mi sakura, Tarzan Tree)
Yokohama, Kawasaki 6

Suenaga-Kumanomori Green Park (Edo-mi sakura, Tarzan Tree)

Kujibairin Park
Yokohama, Kawasaki 0

Kujibairin Park

Egawa Seseragi Boardwalk
Yokohama, Kawasaki 21

Egawa Seseragi Boardwalk

Chidori Park
Yokohama, Kawasaki 0

Chidori Park

Kotohira Shrine
Yokohama, Kawasaki 1

Kotohira Shrine

Shirahata Hachiman Daijin Shrine
Yokohama, Kawasaki 1

Shirahata Hachiman Daijin Shrine

Tsukiyomi Shrine
Yokohama, Kawasaki 9

Tsukiyomi Shrine

Akiba Shrine
Yokohama, Kawasaki 0

Akiba Shrine

Jorakuji(Mangadera)
Yokohama, Kawasaki 0

Jorakuji(Mangadera)

Saimyoji
Yokohama, Kawasaki 1

Saimyoji

Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)
Yokohama, Kawasaki 0

Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

Migawari Fudoson Daimyo Oin Temple
Yokohama, Kawasaki 0

Migawari Fudoson Daimyo Oin Temple

Jokeiji Temple・Akiba Shrine
Yokohama, Kawasaki 2

Jokeiji Temple・Akiba Shrine

Yokomizo Yashiki (House)
Yokohama, Kawasaki 5

Yokomizo Yashiki (House)