Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Nusutto gari (Thief's Cliff)
Yokosuka, Miura 4

Nusutto gari (Thief's Cliff)

Aburatsubo Hiking Course
Yokosuka, Miura 11

Aburatsubo Hiking Course

Tsurugizaki Lighthouse
Yokosuka, Miura 4

Tsurugizaki Lighthouse

Hotel Keikyu Aburatubo Kanchosou
Yokosuka, Miura 3

Hotel Keikyu Aburatubo Kanchosou

Marujyumaru (Fishing cruise)
Yokosuka, Miura 7

Marujyumaru (Fishing cruise)

Honzuiji
Yokosuka, Miura 2

Honzuiji

Misaki Asaichi
Yokosuka, Miura 1

Misaki Asaichi

Jogashima Park
Yokosuka, Miura 12

Jogashima Park

Maholova Minds Miura Hotel
Yokosuka, Miura 4

Maholova Minds Miura Hotel

Kaze Kobo
Yokosuka, Miura 0

Kaze Kobo

Flower Garden Iijima Farm
Yokosuka, Miura 3

Flower Garden Iijima Farm

Maguro Shokudou Shichibeimaru Tuna Rib Rice Bowl ('Mount Fuji' (Mt Fuji) Size)
Yokosuka, Miura 12

Maguro Shokudou Shichibeimaru Tuna Rib Rice Bowl ('Mount Fuji' (Mt Fuji) Size)

Kanagawa Prefectural Fishermen's Association, Tuna Direct Sales Center
Yokosuka, Miura 1

Kanagawa Prefectural Fishermen's Association, Tuna Direct Sales Center

Miura City Misaki Seafood Regional Wholesale Market
Yokosuka, Miura 5

Miura City Misaki Seafood Regional Wholesale Market

Chakkirako Miura Showakan
Yokosuka, Miura 1

Chakkirako Miura Showakan