การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

คุมะสะสะโนะมิเนะ
พื้นที่ใจกลาง 1

คุมะสะสะโนะมิเนะ

อินุโคะเอะจิ
พื้นที่ใจกลาง 0

อินุโคะเอะจิ

สวนยะดะโอะเนะ
พื้นที่ใจกลาง 0

สวนยะดะโอะเนะ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ
พื้นที่ใจกลาง 0

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

หุบเขาฟุโดอุจิริ
พื้นที่ใจกลาง 6

หุบเขาฟุโดอุจิริ

โชะนันได เรสต์เฮ้าส์
พื้นที่โชะนัน 0

โชะนันได เรสต์เฮ้าส์

เงียวจะงะทะเกะ
พื้นที่โชะนัน 0

เงียวจะงะทะเกะ

ซานโนะโตะ
พื้นที่โชะนัน 0

ซานโนะโตะ

ภูเขาชินไดนิชิ
พื้นที่โชะนัน 0

ภูเขาชินไดนิชิ

คะระสุโอะยะมะ
พื้นที่โชะนัน 4

คะระสุโอะยะมะ

โทะอุโนะดะเกะ
พื้นที่โชะนัน 0

โทะอุโนะดะเกะ

นิโนะโทะอุ
พื้นที่โชะนัน 1

นิโนะโทะอุ

เส้นทางเดินป่าฮินะตะ-ยะคุชิ
พื้นที่ใจกลาง 5

เส้นทางเดินป่าฮินะตะ-ยะคุชิ

ทะชิบะนะ ออนเซ็น ทะชิบะนะ-ยุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

ทะชิบะนะ ออนเซ็น ทะชิบะนะ-ยุ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)