การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

คุมะสะสะโนะมิเนะ

คุมะสะสะโนะมิเนะ

อินุโคะเอะจิ

อินุโคะเอะจิ

สวนยะดะโอะเนะ

สวนยะดะโอะเนะ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ

หุบเขาฟุโดอุจิริ

หุบเขาฟุโดอุจิริ

โชะนันได เรสต์เฮ้าส์

โชะนันได เรสต์เฮ้าส์

เงียวจะงะทะเกะ

เงียวจะงะทะเกะ

ซานโนะโตะ

ซานโนะโตะ

ภูเขาชินไดนิชิ

ภูเขาชินไดนิชิ

คะระสุโอะยะมะ

คะระสุโอะยะมะ

โทะอุโนะดะเกะ

โทะอุโนะดะเกะ

นิโนะโทะอุ

นิโนะโทะอุ

เส้นทางเดินป่าฮินะตะ-ยะคุชิ

เส้นทางเดินป่าฮินะตะ-ยะคุชิ

ทะชิบะนะ ออนเซ็น ทะชิบะนะ-ยุ

ทะชิบะนะ ออนเซ็น ทะชิบะนะ-ยุ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)