ข้อมูลทั่วไป

บนยอดเขาชินไดนิชินั้นกว้างขวางและมีม้านั่งอยู่มากมาย หากมุ่งเป้าไปที่การปีนโทะอุโนะดะเกะ คุณสามารถเดินไปที่ยอดเขาได้ภายใน 1 ชั่วโมงจากที่นี่ กล่าวกันว่าชื่อ "ชินไดนิชิ" นี้ มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า นานมาแล้วมีรูปปั้น Dainichi Nyorai อยู่ที่นี่ รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

การเข้าถึง

เดิน 3 ชม จากช่องเขายะบิตซึตโทะเงะ / เดิน 2 ชม 20 นาทีไปยังช่องเขายะบิตซึตโทะเงะ

รูปถ่าย

เงียวจะงะทะเกะ
พื้นที่โชะนัน

เงียวจะงะทะเกะ

โทะอุโนะดะเกะ
พื้นที่โชะนัน

โทะอุโนะดะเกะ

คะระสุโอะยะมะ
พื้นที่โชะนัน

คะระสุโอะยะมะ

ซานโนะโตะ
พื้นที่โชะนัน

ซานโนะโตะ