S

Starting Point

Ekimae Former Site of Fujiya

Okkoshiyama Fureai-no-Mori

Akiba Shrine

Kamei Rokuro residence site

Tsukiyomi Shrine

Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

F

Finishing Point

Added