หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

พื้นที่ทางตะวันตก 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

หลุมฝังศพแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณ 700 ปีก่อน ในช่วงปลายสมัยคามาคุระ และได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ และโบราณสถานแห่งชาติ ในขณะที่หลุมฝังศพถูกสร้างขึ้นบริเวณนี้ยังคงเป็นภูเขาไฟและรกร้าง ซึ่งทำให้นักเดินทางพากันหวาดกลัว พวกเขาจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า "ถนนสู่นรก" รูปปั้นหินและเจดีย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาความหวาดกลัวของนักเดินทางและเพื่ออธิษฐานให้เดินทางได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

110-228, โมะโตะ-ฮะโกะเนะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระ-ชิโมะกุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีโอะวะคุดะนิ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทะซาน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป
พื้นที่ทางตะวันตก

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ
พื้นที่ทางตะวันตก

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ