S

Starting Point:
Yokohama Station

  • 1h
  • 649
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Homeway, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

Fastest

  • 45m
  • 31000

Cheapest

  • 1h15m
  • 2676
  • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Finishing Point:
Haneda Airport