S

Starting Point:
Yokohama Station

Fastest

  • 45m
  • 1040

Cheapest

  • 1h
  • 440
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

Fastest

  • 45m
  • 27000

Cheapest

  • 45m
  • 757
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Finishing Point:
Haneda Airport