การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ฮุโดะเมียวอุโดะ
พื้นที่โชะนัน 4

ฮุโดะเมียวอุโดะ

มิซุโนะมิจิโซะโสะ
พื้นที่โชะนัน 3

มิซุโนะมิจิโซะโสะ

อนุสาวรีย์หินของสะพาน
พื้นที่โชะนัน 3

อนุสาวรีย์หินของสะพาน

เส้นทางโคะมะ ซานโดะ
พื้นที่โชะนัน 2

เส้นทางโคะมะ ซานโดะ

วัดโจะอุเอ-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดโจะอุเอ-จิ

ศาลเจ้าโอะคุโบะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ศาลเจ้าโอะคุโบะ

โคะมิเนะ โงะโชะอุโนะ-ได คูเมืองที่แห้งขอดขนาดใหญ่
พื้นที่ทางตะวันตก 1

โคะมิเนะ โงะโชะอุโนะ-ได คูเมืองที่แห้งขอดขนาดใหญ่

วัดเด็นโจะอุ-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

วัดเด็นโจะอุ-จิ

ศาลเจ้าอิงะมิ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ศาลเจ้าอิงะมิ

วัดไดคิว-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดไดคิว-จิ

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

วัดโทะคุโจะอิน (พระพุทธรูปขนาดใหญ่)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดโทะคุโจะอิน (พระพุทธรูปขนาดใหญ่)

ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ)

สถานที่ประวัติศาสตร์ประตูโอะเทะมอน
พื้นที่ทางตะวันตก 0

สถานที่ประวัติศาสตร์ประตูโอะเทะมอน

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ