Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Shirasasa Inari Schrein
Shonan Gebiet 0

Shirasasa Inari Schrein

Gebiet der ehemaligen Mitsui Villa
Shonan Gebiet 0

Gebiet der ehemaligen Mitsui Villa

Okiku-zuka Grab
Shonan Gebiet 0

Okiku-zuka Grab

Edoguchi Mitsuke Wachstation
Shonan Gebiet 0

Edoguchi Mitsuke Wachstation

Waki Honjin Anlage
Shonan Gebiet 0

Waki Honjin Anlage

Kousatsu-jo (Altes Anschlagbrett)
Shonan Gebiet 0

Kousatsu-jo (Altes Anschlagbrett)

Honjin-kyu (Ehemaliges offizielles Gasthaus)
Shonan Gebiet 0

Honjin-kyu (Ehemaliges offizielles Gasthaus)

Kyogata Mitsuke Wachstation
Shonan Gebiet 0

Kyogata Mitsuke Wachstation

Der Hügel (Tsuka) von Hiratsuka
Shonan Gebiet 0

Der Hügel (Tsuka) von Hiratsuka

Kesho-zaka Matsu-namiki(Mit Kiefern besäumter Kesho Hügel)
Shonan Gebiet 0

Kesho-zaka Matsu-namiki(Mit Kiefern besäumter Kesho Hügel)

Kojima Honjin / Onoe Honjin
Shonan Gebiet 0

Kojima Honjin / Onoe Honjin

Dainichi-do
Shonan Gebiet 0

Dainichi-do

Kamakurabori Kaikan CAFÉ & SHOP Guri
Yokosuka, Miura 0

Kamakurabori Kaikan CAFÉ & SHOP Guri

Yokohama Masobyo Mausoleum
Yokohama, Kawasaki 1

Yokohama Masobyo Mausoleum

Daibutsu Kiridoushi (Einschnitt)
Yokosuka, Miura 0

Daibutsu Kiridoushi (Einschnitt)