สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ตลาดค้าส่งอาหารทะเลภูมิภาคมิสะกิ เมืองมิอุระ

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

ศาลเจ้าไคนัน

ฮอนซุยจิ

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม