สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฮะโกะเนะ-เอ็น

กระเช้าไฟฟ้าโคะมะงะทะเกะ

ริวกุเดน ฮอนกัง

พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายฮาโกเนะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม