S

จุดเริ่มต้น

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)

ศาลเจ้านิชิคะโนะ

ริคุกัน ซันบาชิ (สะพานทหารบก)

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม