S

จุดเริ่มต้น

หลุมศพโอคิคุ-ซุคะ

สถานีรักษาการณ์เอโดะกุชิ มิตซุเคะ

วาคิ-ฮอนจิน

โคอุซะซึ-โจ (กระดานข่าวโบราณ)

ฮอนจิน-เคียว (ที่พักราชการดั้งเดิม)

สถานีรักษาการณ์เคียวกาตะ มิตซุเคะ

เนิน (ซึกะ) แห่งฮิรัตสึกะ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม