สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

น้ำพุริวจิน

สวนฮะดะโนะ โทะคะวะ

ร้านคามากะ

เส้นทางแสวงบุญน้ำพุธรรมชาติ (น้ำพุธรรมชาติแห่งโคะโบะ)

โคโบะ โนะ ซาโตะ-ยุ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม