S

จุดเริ่มต้น

อุทยานอนุสรณ์นิปปอนมารู (นิปปอน-มะรุ พิพิธภัณฑ์ท่าเรือโยโกฮะมะ)

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)

โซะอุ-โนะ ฮะนะ เทอเรส

สวนยะมะชิตะ

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโยโกฮะมะ

ฮาร์เบอร์วิว ปาร์ค (มินะโตะ-โนะ-มิเอะรุ โอะกะ โคเอ็น)

โยโกฮะมะไชน่าทาวน์

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม