ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

 • 30นาที
 • 315
 • [69957] Keikyu Main Line Local, [70147] Keikyu Main Line Local, [70399] Keikyu Main Line Local, [70489] Keikyu Main Line Local, [70504] Keikyu Main Line Local, [70516] Keikyu Main Line Local, [70518] Keikyu Main Line Local - [157342] Seaside, [157624] Seaside

 • 30นาที
 • 376
 • [157030] Seaside, [157051] Seaside - [70192] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70457] Keikyu Main Line Local, [70466] Keikyu Main Line Local, [70471] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70528] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local, [70534] Keikyu Main Line Local, [71246] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71248] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71253] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71258] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71278] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83131] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83177] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83181] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83183] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83187] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83188] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83192] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83205] Keikyu Main Line Ltd. Exp.

เร็วที่สุด

 • 15นาที
 • 17000

ราคาถูกที่สุด

 • 15นาที
 • 445
 • [70180] Keikyu Main Line Local, [70190] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local, [71246] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71248] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71253] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71258] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71278] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83131] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83177] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83181] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83183] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83187] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83188] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83192] Keikyu Main Line Ltd. Exp. - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ