ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 4106
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Hikari, Kodama - Tōkaidō

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 1200
 • [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line)

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 7002
 • [63937] Hakone Tozan Railway - Hikari, Kodama - Hikari, Kodama, Nozomi - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71600] Airport-Kaitoku

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม45นาที
 • 1759
 • [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line) - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71600] Airport-Kaitoku

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ