Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เทศกาลฤดูร้อนคะมิมิโสะ

เทศกาลฤดูร้อนคะมิมิโสะ

เทศกาลฤดูร้อนอุเอะมิโสะถูกย้ายมาที่สะกะมิฮะระ ในช่วงปลายของสมัยเอโดะ การบูชาเจ้าชายโงะซุ ผู้ซึ่งอธิษฐานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเกษตรและความปลอดภัยในบ้านเรือน จึงเป็นการอธิษฐานต่อเทพเจ้าที่ศาลเจ้ายะสะกะในเกียวโต ในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ มิโคะชิและรถแห่ จากทุกเมืองจะเริ่มเดินทางกัน เมื่อม่านของความมืดมาเยือนโลก คุณจะมองเห็นแสงไฟอันวิจิตรจากโคมไฟขออมิโคะชิสว่างไสวไปทั่วท้องถนน

ข้อมูลสำคัญ

สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนโดะโฮะงะวะ

สวนโดะโฮะงะวะ

พื้นที่ใจกลาง
ถนนซากุระที่ศาลากลางเมืองสะกะมิฮะระ (ต้นซากุระ)

ถนนซากุระที่ศาลากลางเมืองสะกะมิฮะระ (ต้นซากุระ)

พื้นที่ใจกลาง
เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ(ต้นซากุระ)

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ(ต้นซากุระ)

พื้นที่ใจกลาง
ถนนช้อปปิ้ง Nishimon

ถนนช้อปปิ้ง Nishimon

พื้นที่ใจกลาง

รูปถ่าย