Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

ต้นสนที่ยืนเรียงรายบนถนนโทะไคโดะนี้ ปลูกในสมัยเอโดะ และใช้เป็นที่หยุดพักของนักเดินทางในอดีต และยังมีกลิ่นอายของอดีตหลงเหลืออยู่

ข้อมูลสำคัญ

สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

บ้านเก่าของชิมะซะกิ โทะซอน

บ้านเก่าของชิมะซะกิ โทะซอน

พื้นที่โชะนัน
โคะโยะโระงิ โนะ ฮะมะ

โคะโยะโระงิ โนะ ฮะมะ

พื้นที่โชะนัน
ชิงิทะซึตอัน

ชิงิทะซึตอัน

พื้นที่โชะนัน
อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ

อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ

พื้นที่โชะนัน

รูปถ่าย