Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

Đổi ngoại tệ

Đổi ngoại tệ ở tỉnh Kanagawa

Ngân hàng Seven

Bạn có thể rút yên Nhật tại tất cả cây ATM của ngân hàng Seven.(Được lắp đặt tại các cửa hàng Seven Eleven)

Trang web ngân hàng Seven

Kể từ ngày 11/1/2018