Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Yokosuka, Miura1giờ

Tổng quan

Tượng Đại Phật đã xuất hiện trong một bài thơ của nhà thơ nổi tiếng Akiko Yosano. Với chiều cao hơn 13m khi ở tư thế ngồi, pho tượng này được công nhận là báu vật quốc gia duy nhất trong số các pho tượng Phật ở Kamakura.

Miêu tả

타이잔 고토쿠인 쇼조센지, 즉 고토쿠인은 역사와 영험을 두루 체험할 수 있습니다. 가나가와현 가마쿠라시에 있는 이 조도수사찰은 일본에서 두 번째로 큰 대불상이 있는 곳입니다. 방문객들은 먼저 니오몬문에 도착하고, 입장권을 구입한 후, 대불을 보기 위해 안으로 입장합니다. 초주야대야 에서는 청동 아미다 불상이 있는 고토쿠인의 주요 명소로 이어지기 전에 손을 닦습니다. "여기 가마쿠라에서는/ 숭고한 부처는 다른 세상의 것이지만/ 어떻게 생겼는지/ 잘 생긴 사람 같고/ 여름의 초록색으로 장식된/" 과 같은 탁본으로 조각된 시를 대불 근처에서 읽을 수 있습니다. 유명한 시인 요사노 아키코의 시 와카는 이 지정된 국보와 숭고한 경험을 할 수 있는 분위기를 조성합니다. 이곳은 카마쿠라시의 제안에 의해 유네스코 세계문화유산에 21개의 다른 유적지들과 함께 등록되었습니다. 가마쿠라 불상은 13.35m(43.8피트)로 인상적입니다. 121톤(267,000파운드)의 거대한 청동상이 공중에 놓여 있어, 전형적인 일본의 대형 불상들과는 차이가 있습니다. 가마쿠라 대불은 1252년에 주조되었고, 한 때 큰 절 안에 안치되기도 하였습니다. 그러나 14~15세기 자연재해에 의하여 복도가 파괴된 후, 15세기 후반에는 금으로 된 동상을 야외에 안치하는 것을 유도했습니다. 그 결과 대불 귀근처에만 금엽의 흔적만 찾아볼 수 있습니다. 고토쿠인 투숙객은 약간의 추가요금을 지불하고 대불상 안으로 들어갈 수 있습니다. 대불 뒤편에서는 청동빛 연꽃잎도 확인 할 수 있습니다. . 코토쿠인이 제공하는 것은 오직 대불상만이 아닙니다. "대왕 부처가 일본 주변을 걸어다니며 국민에게 행복을 가져다주도록 해주겠다"는 바람으로, 3년에 한 번씩 새롭게 만들어진 1951년 기증된 일본의 큰 전통 짚신(와라조리)도 볼 수 있습니다. 사찰 매장은 다양한 부적들과 기념품을 판매하고 있으며, 기념실과 빨간색 실 (고슈인)이 준비되어 있습니다. 안마당 너머에는 15세기 중엽 한양(현재의 서울)의 일부였던 것으로 추정되는 강게츠도 홀이 있습니다. 홀 안에서는 칸논 보사쓰의 스탠딩 이미지도 보실 수 있습니다. 절터 주변에 산재해 있는 20개의 석조 기념물들이 있는데, 일부는 18세기까지 거슬러 올라가는 시와 글자로 새겨져 있습니다. 봄이면 대불을 중심으로 피어나는 온화한 벚꽃의 아름다운 풍경을 감상할 수 있으며 가을에는 붉은 색과 금색으로 물든경치를 감상할 수 있습니다. 가마쿠라의 대불상을 방문하신다면 어느 계절이나 상관없이 틀림없이 만족할 것입니다.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

4-2-28, chùa Hase, thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa

Giờ làm việc

Tháng 4 - 9: 8:00 sáng - 5:30 chiều Tháng 10 - 3: 8:00 sáng - 5:00 chiều Vào bên trong tượng Đại Phật 8:00 sáng - 4:30 chiều Cửa hàng trong ngôi chùa (văn phòng) 8:30 sáng - 4:45 chiều (quanh năm)

Ngày lễ

Mở cửa mỗi ngày

Giá

Vé vào cửa nói chung: 200 yên Học sinh (tuổi từ 13 - 18): 200 yên Học sinh (tuổi từ 6 - 12): 150 yên*Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi●Phí vào bên trong tượng Đại Phật là 20 yên/ người

Hình ảnh

Đền Amanawa Shinmei
Yokosuka, Miura 4

Đền Amanawa Shinmei

Bảo tàng Văn học Kamakura
Yokosuka, Miura 27

Bảo tàng Văn học Kamakura

Nhà hát Kamakura Nohbutai
Yokosuka, Miura 6

Nhà hát Kamakura Nohbutai

Nhà hàng Kamakura Donabe Gohankaedena
Yokosuka, Miura 4

Nhà hàng Kamakura Donabe Gohankaedena