สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เอ็นโดะ มะโฮะโระบะ-โนะ-สะโตะ

ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ

ร้านขายเนื้อหมูคะเนะโกะ (หมูโคะอุซะ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม