S

จุดเริ่มต้น

โชะนัน โมโนเรล

ต้นซากุระของภูเขาคามาคุระ(ต้นซากุระ)

เฮ้าส์ ออฟ เฟลเวอร์ส

ไรเท

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม