S

จุดเริ่มต้น

สวนเขตปกครองสะกะมิฮะระ

ถนนซากุระที่ศาลากลางเมืองสะกะมิฮะระ (ต้นซากุระ)

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม