S

จุดเริ่มต้น

น้ำตกชาซุย-โนะ-ทาคิ

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม