สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เอะบินะ ซิตตี้ ออนโคะกัน

เทศกาลว่าวเอบินะ

โรงกลั่นสาเกอิซุมิบะชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม