ศาลเจ้าคิฟุเนะ

พื้นที่ทางตะวันตก30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าคิฟุเนะจัดให้มีงานเทศกาลประจำปีขึ้น ในวันที่ 27 และ 28 กรกฎาคม ศาลเจ้ามีชื่อเสียงใน 'ฟุนะมัตซึตริ' (เรือ) อันงดงาม และเป็นสถานที่ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนของชาติ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1117 มะนะซุรุ, มะนะซุรุ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ซะคะนะสะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

ซะคะนะสะ

ท่าเรือมะนะซุรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 6

ท่าเรือมะนะซุรุ

งานบง โอโดริ (เทศกาลท้องถิ่นประจำหมู่บ้านประมงริมทะเล)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

งานบง โอโดริ (เทศกาลท้องถิ่นประจำหมู่บ้านประมงริมทะเล)

โคะโทะงะฮะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

โคะโทะงะฮะมะ