Voyages à Kanagawa

Destinations à Kanagawa

Temple Hōkoku-ji
Yokosuka, Miura 152

Temple Hōkoku-ji

Morito daimyōjin
Yokosuka, Miura 19

Morito daimyōjin

Sanctuaire Shirahige
Yokosuka, Miura 9

Sanctuaire Shirahige

Sanctuaire Nishikanō
Yokosuka, Miura 2

Sanctuaire Nishikanō

Sanctuaire Hashirimizu
Yokosuka, Miura 3

Sanctuaire Hashirimizu

Sanctuaire Higashikanō
Yokosuka, Miura 1

Sanctuaire Higashikanō

Iiyama Kannon
Zone centrale 2

Iiyama Kannon

Sanctuaire Kamikasuya
Région de Shonan 1

Sanctuaire Kamikasuya

Sanctuaire Ooyama Afuri
Région de Shonan 8

Sanctuaire Ooyama Afuri

Toshoin (temple Bouddhiste)
Région de Shonan 1

Toshoin (temple Bouddhiste)

Hinata Yakushi (temple Bouddhiste)
Région de Shonan 3

Hinata Yakushi (temple Bouddhiste)

L'ancienne maison Shimazaki Tōson
Région de Shonan 5

L'ancienne maison Shimazaki Tōson

Kajiwara Kagetoki Yakataato
Région de Shonan 0

Kajiwara Kagetoki Yakataato

Sanctuaire Samukawa
Région de Shonan 5

Sanctuaire Samukawa

Sanctuaire Shirahata
Région de Shonan 1

Sanctuaire Shirahata