Voyages à Kanagawa

Destinations à Kanagawa

Le grand Ginkgo
Yokosuka, Miura 1

Le grand Ginkgo

Sanctuaire Maruyama Inari-sha
Yokosuka, Miura 0

Sanctuaire Maruyama Inari-sha

Sanctuaire Shirahata Jinja (Ville de Kamakura)
Yokosuka, Miura 2

Sanctuaire Shirahata Jinja (Ville de Kamakura)

Musée de Kamakura Kokuhoukan
Yokosuka, Miura 0

Musée de Kamakura Kokuhoukan

Sanctuaire Kamakura Benzaiten-sha
Yokosuka, Miura 0

Sanctuaire Kamakura Benzaiten-sha

Monument de Ninomiya Takanori
Zone Ouest 3

Monument de Ninomiya Takanori

Hall Commémoratif Takanori
Zone Ouest 1

Hall Commémoratif Takanori

Temple Johotsugan-ji
Région de Shonan 1

Temple Johotsugan-ji

Musée Yamate
Yokohama, Kawasaki 15

Musée Yamate

Sanctuaire Utsumochi
Région de Shonan 3

Sanctuaire Utsumochi

Sanctuaire Kanayama
Yokohama, Kawasaki 10

Sanctuaire Kanayama

Oyama Kaido
Yokohama, Kawasaki 2

Oyama Kaido

Site historique de Nokendo
Yokohama, Kawasaki 1

Site historique de Nokendo

Yatsu-Sekigaya Fudouson
Yokohama, Kawasaki 2

Yatsu-Sekigaya Fudouson

Kaibuki Jizo
Yokohama, Kawasaki 0

Kaibuki Jizo