Voyages à Kanagawa

Destinations à Kanagawa

Tsurugaoka Hachimangu
Yokosuka, Miura 54

Tsurugaoka Hachimangu

Temple Hase-dera
Yokosuka, Miura 38

Temple Hase-dera

Tombeaux de Minamotono Yoritomo
Yokosuka, Miura 2

Tombeaux de Minamotono Yoritomo

Kotoku-in / Grand Bouddha de Kamakura
Yokosuka, Miura 178

Kotoku-in / Grand Bouddha de Kamakura

Temple Hōkoku-ji
Yokosuka, Miura 178

Temple Hōkoku-ji

Morito daimyōjin
Yokosuka, Miura 19

Morito daimyōjin

Sanctuaire Shirahige
Yokosuka, Miura 9

Sanctuaire Shirahige

Sanctuaire Nishikanō
Yokosuka, Miura 2

Sanctuaire Nishikanō

Sanctuaire Hashirimizu
Yokosuka, Miura 3

Sanctuaire Hashirimizu

Sanctuaire Higashikanō
Yokosuka, Miura 1

Sanctuaire Higashikanō

Sanctuaire Kainan
Yokosuka, Miura 5

Sanctuaire Kainan

Kewaizaka
Yokosuka, Miura 0

Kewaizaka

Sanctuaire Awashima
Yokosuka, Miura 3

Sanctuaire Awashima

Le parc Perry et son mémorial
Yokosuka, Miura 3

Le parc Perry et son mémorial

Kamakura Hase no Akari
Yokosuka, Miura 2

Kamakura Hase no Akari