S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 1giờ15phút
  • 4957
  • Yokohama Subway Blue, Yokohama Subway Blue Rapid - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

  • 2giờ
  • 3194
  • Acty, JR Shonan-Shinjuku, JR Shonan-Shinjuku, JR Tokaido -

F

Điểm kết thúc:
Ga Hakone-Yomoto