Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 1giờ
 • 5458
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Hakone Tozan Railway - R

Rẻ nhất

 • 1giờ45phút
 • 3027
 • Jt - Odawara - Hakone (via Moto-hakone, Hakone sekisho-ato, Hakone-machi)

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 950
 • Odawara - Hakone (via Moto-hakone, Hakone sekisho-ato, Hakone-machi)

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 900
 • Odawara - Hakone (via Moto-hakone, Hakone sekisho-ato, Hakone-machi)

 • 45phút
 • 900
 • Odawara - Hakone (via Moto-hakone, Hakone sekisho-ato, Hakone-machi)

Ga Hakone-Yomoto F

Điểm kết thúc:
Ga Hakone-Yomoto