Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Chùa Oyama

Chùa Oyama

1giờ

Mirakuan

Mirakuan

2giờ

Uirou

Uirou

15phút

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda