Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

 • 15phút
 • 350
 • [70147] Keikyu Main Line Local, [70399] Keikyu Main Line Local, [70489] Keikyu Main Line Local, [70504] Keikyu Main Line Local, [70516] Keikyu Main Line Local, [70518] Keikyu Main Line Local, [71093] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71125] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83044] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83060] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83077] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83207] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83210] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83214] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83221] Keikyu Main Line Ltd. Exp.

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 369
 • [157342] Seaside - Keihin-Tōhoku/Negishi

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 339
 • [157342] Seaside - - [70180] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70200] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70457] Keikyu Main Line Local, [70466] Keikyu Main Line Local, [70467] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70528] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 16000

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 343
 • [70180] Keikyu Main Line Local, [70186] Keikyu Main Line Local, [70190] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70200] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda