Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Chùa Hase

Chùa Hase

45phút

Không có hình ảnh
Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda