Voyages à Kanagawa

Destinations à Kanagawa

Kamakura Museum of Literature
Yokosuka, Miura 30

Kamakura Museum of Literature

Temple Kenchō-ji
Yokosuka, Miura 20

Temple Kenchō-ji

Temple Jōmyō-ji kisen'an
Yokosuka, Miura 5

Temple Jōmyō-ji kisen'an

Zeniaraibenzaiten
Yokosuka, Miura 19

Zeniaraibenzaiten

Dankazura
Yokosuka, Miura 13

Dankazura

Tsurugaoka Hachimangu
Yokosuka, Miura 50

Tsurugaoka Hachimangu

Temple Hase-dera
Yokosuka, Miura 37

Temple Hase-dera

Tombeaux de Minamotono Yoritomo
Yokosuka, Miura 2

Tombeaux de Minamotono Yoritomo

Kotoku-in / Grand Bouddha de Kamakura
Yokosuka, Miura 172

Kotoku-in / Grand Bouddha de Kamakura

Temple Hōkoku-ji
Yokosuka, Miura 152

Temple Hōkoku-ji

Morito daimyōjin
Yokosuka, Miura 19

Morito daimyōjin

Sanctuaire Shirahige
Yokosuka, Miura 9

Sanctuaire Shirahige

Sanctuaire Nishikanō
Yokosuka, Miura 2

Sanctuaire Nishikanō

Sanctuaire Hashirimizu
Yokosuka, Miura 3

Sanctuaire Hashirimizu

Sanctuaire Higashikanō
Yokosuka, Miura 1

Sanctuaire Higashikanō