S

Điểm bắt đầu

Umibe no yu・Ryoshi Ryouri Yokosuka

Đạp xe Jogashima (Thuê xe đạp ở Miura)

Hải đăng Jogashima

F

Điểm kết thúc

Thêm vào