S

Điểm bắt đầu

Chakkirako Miura Showakan

Bờ biển đá Nagatoro

Umanose Doumon (Cổng đá trên lưng ngựa)

Đài quan sát Umiu (chim cốc Nhật Bản)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào