S

Điểm bắt đầu

Kawasaki Daishi (Phố Nakamise)

Phố Hàn quốc Kawasaki (Yakiniku)

Lazona Kawasaki Plaza

F

Điểm kết thúc

Thêm vào