Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Khu phố Nakamise - chùa Kawasakidaishi

Trải nghiệm cắt kẹo(Trụ sở chính Matsuya)

Kuzumochi Sumiyoshi

Nhà máy Ajinomoto Kawasaki

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào