S

Điểm bắt đầu

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Công viên Taishi

Chuyến đi trên thuyền ngắm nhà máy Kawasaki về đêm

F

Điểm kết thúc

Thêm vào