Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chùa Kozen (Trải nghiệm tọa thiền)

Đền Samukawa

Nhà máy Shonan làng Kirin (Chuyến tham quan trà chiều Kirin )

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào