S

Điểm bắt đầu

Dây tết kumihimo ở Tsukui (Miyagase Toriibara Fureai no Ie)

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

F

Điểm kết thúc

Thêm vào