S

Điểm bắt đầu

Khu di tích Tanamukaihara

Đài quan sát thác nước Sandan-taki

Khu di tích Katsusaka

F

Điểm kết thúc

Thêm vào